deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Bohuš, zajtra Alfonz.
Školský internát

Školský poriadok školského internátu  

 

 

 

Výchovný program školského internátu

 

Školský internát , Ul. Františka Hečku č. 25 , 934 47 Levice

 

 

 

 „Múdrosť možno dosiahnuť skúsenosťou, to je cesta najťažšia, napodobňovaním, to je cesta najľahšia, premýšľaním, to je cesta najušľachtilejšia.“

Konfucius

 

 

VÝCHOVNÝ  PROGRAM

 

OD TRADIČNEJ VÝCHOVY K NEFORMÁLNEMU VZDELÁVANIU

 

Forma výchovy a vzdelávania

 

 Týždenná

Výchovný jazyk

Slovenský

Druh školského zariadenia

Štátne

Dátum prerokovania s pedagogickou radou školského zariadenia

13.septembra 2017

Dátum prerokovania s radou školského zariadenia

11. septembra 2017

Platnosť dokumentu

13. septembra 2017 – 30.júna 2021

Zriaďovateľ

 

Nitriansky samosprávny kraj

Štefánikova tr. 69

949 01  Nitra

 

 

Pečiatka internátu                                                 riaditeľ školy

 

 

 

I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

 

Veľkosť internátu

 

Sme pričlenený školský internát ( ďalej iba internát) pri Strednej priemyselnej škole v Leviciach pre žiakov stredných škôl. Internát poskytuje výchovu a vzdelávanie, ubytovanie a stravovanie pre  60 žiakov zo stredných škôl v meste . Ubytovacia kapacita internátu je 80 miest. Celkove sú v internáte 2 výchovné skupiny. Priemerný počet žiakov vo výchovných skupinách je 30 . Internát je umiestnený  v centre mesta v budove spojenej so školou a školskou jedálňou , v uzavretom areáli.

V budove internátu máme 40 izieb , 2 študovne, prízemie budovy je napojené na internet.  Počítačovú miestnosť s pripojením na internet chceme rozšíriť v spolupráci so školou a Rodičovským združením .   Spoločenské  miestnosti máme tri, z toho v jednej máme interaktívnu tabuľu, v kuchynke máme pračku a malú elektrickú rúru. Využívame  posilňovňu školy,  aj učebňu pohybovej kultúry. Súčasťou internátu je športový areál školy, telocvičňa, malá telocvičňa, školská jedáleň a bufet.

Pre zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti  máme počítačovú miestnosť s laserovou tlačiarňou, kopírovací stroj je pre potreby žiakov na vrátnici . Snažíme sa  zabezpečiť telovýchovné náradie a náčinie, odbornú a populárnu  literatúru,  časopisy, hudobné nástroje, mediálne  nosiče a rôznorodý materiál na tvorivú výchovno-vzdelávaciu činnosť.

 

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v internáte je   určená všeobecným záväzným nariadením zriaďovateľa internátu . Konkrétna výška príspevku  je uvedená v rozhodnutí  riaditeľa  internátu na príslušný školský rok.

 

 

Charakteristika žiakov 

 

V internáte sú ubytovaní žiaci študujúci na školách v Leviciach a to na  Strednej priemyselnej škole, SOŠ stavebnej Pod amfiteátrom, SOŠ pedagogickej, Obchodnej akadémii a na Gymnáziu A. Vrábla.  Žiaci pochádzajú z regiónu Nitrianskeho a Banskobystrického samosprávneho kraja.  Žiakov nadstavbového štúdia nemáme.

V internáte máme aj žiakov s poruchami učenia.

Prijímanie žiakov do internátu na nasledujúci školský rok realizujeme v období po prijímacích skúškach v jednotlivých stredných školách a podľa voľných miest aj v priebehu nasledujúceho školského roka. Hlavným kritériom pri prijímanie žiakov je  ubytovacia  kapacita internátu. V prípade väčšieho záujmu žiakov ako  ubytovacia kapacita je kritériom vzdialenosť bydliska žiaka od sídla internátu.

 

Charakteristika pedagogických zamestnancov

 

Pre počet ubytovaných žiakov potrebujeme   2 vychovávateľov, a 1  pomocného vychovávateľa. Pedagogický zbor má 2 členov .

Požadovaným  vzdelaním pre výkon funkcie vychovávateľ  je stredná pedagogická škola alebo vysokoškolské vzdelanie  I. alebo II stupňa (najmä odbor  vychovávateľstvo a príbuzné pedagogické vedy). Vychovávateľky  spĺňajú kvalifikačné a odborné predpoklady. Príležitostne sa  zúčastňujú ďalšieho vzdelávanie a sebavzdelávania zameraného  na inováciu výchovno-vzdelávacieho procesu a využívanie netradičných metód práce.

V záujme zvýšenia kvalifikácie vychovávateľov, chceme motivovať vychovávateľov zo stredoškolským vzdelaním pre získanie vysokoškolského vzdelania minimálne I. stupňa

Vychovávateľky ovládajú špecifické zručnosti ako : mediácia konfliktu, ovládanie špecifických PC programov, tvorba časopisu, práca netradičnými technikami a s netradičným materiálom, trénerstvo kolektívnych športov, hra na hudobný nástroj, tvorba projektov....

V internáte nepôsobí školský psychológ.  Spolupracujeme so špeciálnym pedagógom, najmä pri pomoci žiakom s poruchami učenia v ich príprave na vyučovanie.

 

Dlhodobé projekty, programy

 

V tomto školskom roku žiadame zriaďovateľa o pridelenie finančných prostriedkov na celkovú rekonštrukciu internátu. V minulom roku nám zrekonštruovali obidva výťahy. Interiérové vybavenie izieb nám pomáhajú obnoviť rodičia ubytovaných žiakov. Elektroinštalácia v budove je nevyhovujúca.

 Zapojení sme  do dlhodobých projektov ako je :

-          spolupráca s inými školskými internátmi ,najmä v športovej a kultúrnej oblasti ( medziinternátna súťaž v stolnom tenise, volejbal, súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe žiakov, v speve , hre na hudobný nástroj)

-          celoslovenské   a krajské výstavy prác žiakov školských  internátov

 

Dlhodobo realizujeme  celointernátne projekty ako sú : privítanie žiakov I. ročníkov, rozlúčka so žiakmi IV. ročníkov, stretnutie s významnými osobnosťami z regiónu, či s bývalými žiakmi, vianočný program, „eko“ karneval, kurz spoločenského správania a spoločenských tancov, kurz studenej kuchyne,  športové turnaje, vedomostné kvízy, deň otvorených dverí pre budúcich prvákov, deň otvorených dverí pre rodičov ubytovaných žiakov.

 

 

Spolupráca  s rodičmi  a inými subjektami

 

Spolupracujeme  najmä s rodičmi žiakov. Rodičia môžu prísť do internátu kedykoľvek. Organizujeme  stretnutie s rodičmi pri nástupe žiakov do internátu. Aktuálne otázky života internátu riešime  najmä v Žiackej rade internátu, kde sú členmi aj rodičia žiakov. O závažných zmenách  informujeme  rodičov aj prostredníctvom informačných listov. Pre rodičov žiakov  po skončení prvého roku  ich pobytu  v internáte organizujeme   deň otvorených dverí. Podujatie je spojené s ukážkami činností, ktoré sa žiaci naučili ( príprava občerstvenia, kultúrny program , súťaže s rodičmi)

 

Ďalšími subjektami s ktorými spolupracujeme  sú : školy v ktorých  sa ubytovaní žiaci vzdelávajú, zriaďovateľ,  jazyková škola PRIMA,  hokejový klub v Leviciach, mestské kino Junior, RÚVZ v Leviciach, Policajný zbor v Leviciach, Občianske združenie JPK, informačné centrum mladých ,,Kontakt“

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CHAKTERISTIKA VÝCHOVNÉHO PROGRAMU

 

 

 

 A). Vlastné ciele a poslanie výchovy

 

Našimi cieľmi  výchovy a vzdelávania mimo vyučovania  je umožniť každému žiakovi  ubytovanému  v našom  internáte:

 

 1. Zlepšovať  si výchovno-vzdelávacie výsledky:

      a) autonómnou zodpovednou prípravou na vyučovanie

      b) dobrovoľnou účasťou na  výchovno-vzdelávacej činnosti vo voľnom čase  

          orientovanej  na rozvoj vedomostí, zručností a postojov získaných na  

          vzdelávaní v  SPŠ,  SOŠPg, Gymnáziu, SOŠ stavebnej a Hotelovej akadémii

 

 

 1. Získať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu

 

 1. Rozvoj individuálnych záujmov a potrieb

 

 1. Rozvoj komunikačných kompetencií

 

 1. Rozvoj sociálnych kompetencii

 

 1. Rozvoj občianskych kompetencií

 

 1. Rozvoj kultúrnych kompetencií

 

 1. Rozvoj talentu a špecifických osobnostných  schopnosti

 

 

 

B ). Zameranie  internátu

 

V  internáte uznávame hodnoty  humanizmu, spolupráce, zodpovednosti autonómie  a akceptácie .

Chceme byť internátom v ktorom :

-          je realizované právo na slobodu , šťastie a sebarealizáciu žiakov, 

-          je rozvíjané nadanie , talent a schopnosti každého jedinca,

-          sú ubytovaní žiaci  šťastní,

-          sú rodičia žiakov  spokojní a majú záujem efektívne sa podieľať  na živote ŠI

 

Výchovný program nášho  internátu vychádza zo všeobecných cieľov a princípov výchovy a vzdelávania ( zákon 245/2008 ) , z kľúčových kompetencií žiaka strednej školy,  z  koncepcie rozvoja domovov mládeže a z vlastnej koncepcie, ktorá je výsledkom nášho dlhodobého „hľadania“ nových postupov, komunikácie s rodičmi, analyzovania našich schopností a možností,  inovovania  a „ poľudšťovania „ výchovno-vzdelávacieho procesu, kultúry a klímy internátu.

 

Vo výchove a vzdelávaní kladieme dôraz na tvorivo humanistický model výchovy, na rozvoj kľúčových kompetencií, vedomostí, zručností a  schopností  žiakov získaných  na výchovno-vzdelávacej činnosti v školách:   SPŠ,  SOŠPg, SOŠ stavebnej, Gymnáziu a Hotelovej akadémii na celkový rozvoj osobnosti žiaka

 

Preferujeme vzťah k celoživotnému vzdelávaniu, ku kultúre, rozvoj samostatnosti a zodpovednosti za prípravu  na vyučovanie a za svoje konanie, zdravý životný štýl ,tvorivosť, aktívne využívania voľného času, zmysluplný rozvoj osobnosti a kritické riešenie konfliktov.

 

Našim špecifikom je ubytovanie žiakov z viacerých stredných škôl rôzneho zamerania. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti  rozvíjame  kľúčové kompetencie žiaka súvisiace s prípravou na povolanie, ale aj na aktívny život v otvorenej multikultúrnej  informačnej  spoločnosti, najmä na podporu participácie žiakov na živote internátu.

 

Výchovu a vzdelávanie obohacujeme  objavovaním  a skúmaním  pamätihodností a kultúry mesta a blízkeho regiónu. Využívame výstavy a kultúrne akcie organizované v Synagóge ako mieste kultúry v Leviciach.

 

Na základe záujmu žiakov  podporujeme športovú  činnosť futbalového klubu a krúžku boxu.

Individuálne záujmy žiakov rozvíjame v záujmovej činnosti  : počítačová grafika,  práca s PC, komunikácia v anglickom jazyku, výroba drobných darčekov, varenie a pečenie,  aranžovanie kvetov, kalanetika, volejbal, stolný tenis, tenis na kurtoch , florbal, cvičenie v posilňovni, drobné práce v krúžku šikovných rúk a športovom krúžku. 

 

 

 

V budúcnosti chceme  zvyšovať kvalitu výchovno-vzdelávacej činnosti :

-          aplikovaním programu neformálneho vzdelávania s výrazným posilnením  participácie žiakov na živote internátu.

-          orientovaním  ďalšieho  vzdelávanie vychovávateľov na problematiku aktívneho občianstva, ochranu detských a ľudských práv a  predchádzanie všetkým formám diskriminácie a intolerancie

-          vytvorením podmienok pre zabezpečenie    VVČ pre žiakov so zdravotným znevýhodnením  (bezbariérový prístup, odborné personálne  zabezpečenie, spolupráca s príslušnými inštitúciami).

 

C). Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti

 

Naše pedagogické stratégie  smerujú k rozvíjaniu kľúčových kompetencií, prípadne k utváraniu nových kompetencií žiaka.

Preferujeme uplatňovanie inovačných aktivizujúcich metód a foriem práce ( najmä zážitková pedagogika), aplikovanie  modelu tvorivo-humanistickej výchovy ( partnerský vzťah ku žiakovi, humanistické hodnotenie žiaka ) a koncepcie neformálneho vzdelávania ( participácia ,dobrovoľníctvo), využívanie moderných IKT, úzku spoluprácu s rodinou žiaka, vytváranie prostredia podobného rodinnému prostrediu, spolupráca s vyučujúcimi, kontinuálne ďalšie vzdelávanie vychovávateľov. Pri rozvíjaní kľúčových kompetencií uplatňujeme tieto  stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti :

 

 

Kľúčové kompetencie žiaka

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti

 Získať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu

 

 

-          dramatizáciou, inscenačnými hrami, hraním rolí učíme žiakov  sebahodnoteniu, sebamotivácii a stanoveniu si reálnych cieľov vlastného rozvoja

-          povzbudzujeme   žiakov získavať  nové informácie a sebavzdelávanie

-          využívame brainstorming - podporujeme kritické myslenie žiakov

-          organizujeme vedomostné súťaže, kvízy a záujmovú činnosti orientovanú na sebavzdelávanie

-          zážitkovou  výchovou ponúkame netradičné , nové informácie

-          aktivizujeme žiakov k prezentácii ich vedomostí  a zručností

-          tvoríme spoločné projekty

Pracovné kompetencie

-          individuálnym prístupom vedieme žiakov k samostatnosti a zodpovednosti za prípravu na vyučovanie

-          poskytujeme žiakom spätnú, väzbu diskutujeme , zážitkovou výchovou a humanistickým hodnotením vedieme žiakov ku kritickému hodnoteniu svojho pokroku, k prijímaniu  spätnej  väzby a k uvedomeniu  si svojich ďalších  rozvojových  možností

-          realizujeme súťaže, výstavy  v ktorých si žiaci môžu osvojiť alebo rozvinúť manuálne zručnosti potrebné pre praktický život

-          motivujeme žiakov svoje manuálne  zručnosti tvorivo rozvíjať

-          ponúkame rôznorodé pracovné a  záujmové činnosti

-          učíme žiakov  osvojiť si prácu s netradičným materiálom  a netradičné  pracovné techniky

Komunikačné kompetencie

-          povzbudzujeme a motivujeme žiakov pri tvorivom využívaní všetkých dostupných foriem komunikácie (PC, internet, internátny časopis)

-          argumentáciou, debatným klubom , diskusiou, dialógom a rozhovorom vedieme žiakov ku kultúrnej komunikácii

-          aktivizujeme žiakov k prezentáciu a obhajobe osobných názor  (žiacka samospráva, internátny časopis, skupinové a internátne zhromaždenie)

-          trénujeme techniky a zručnosti žiakov v efektívnej  komunikácii v konflikte

-          využívame mediáciu  pri riešení žiackych konfliktov

-          povzbudzujeme kritické myslenie žiakov a samostatné riešenie problémov  ( žiacka rada ,výchovná skupina)

-          učíme žiakov aktívne počúvať, prijímať a dávať spätnú väzbu ( rozhovor, diskusia, t)

-          realizujme spoločné projekty s inými internátmi ( medziinternátne podujatia, výmenné pobyty, súťaže)

Sociálne kompetencie

-          motivujeme žiakov k rešpektovaniu internátneho poriadku a prevzatiu zodpovednosti za svoje konanie

-          dramatizáciou, inscenačnými hrami , hraním rolí  rozvíjame emocionálnu inteligenciu  žiakov

-          diskutujeme, pripravujeme kultúrne programy vytvárame podmienky pre efektívnu spoluprácu žiakov v skupine, aj v rámci internátu ( spoločné podujatia, projekty)

-          individuálnym prístupom podporujeme autonómia každého žiaka v skupine a učíme žiakov , rešpektovať  úlohy skupiny

-          trénujeme  žiaka  empatii

-          povzbudením a subsidiaritou učíme žiakov  tvoriť kvalitné medziľudské vzťahy ( spoločné riešenie problémov , spoločné vystúpenia , podujatia )

Občianske kompetencie

-          príkladom, debatou, argumentáciou, zážitkovými hrami pomáhame žiakom orientovať sa v základných humanistických hodnotách

-          podporujeme participáciu žiakov na živote v skupine a v internáte ( komisie ŠI, žiacka rada, celointernátne zhromaždenie, spoločné projekty)

-          motivujeme  žiaka poznať a domáhať sa svojich práv

-          besedami s odborníkmi poskytujeme žiakom dostatok informácii o princípoch aktívneho občianstva

-          návštevami kultúrnych podujatí , žiakov k hrdosti na kultúrne dedičstvo

-          vysvetľujeme žiakom význam interkulturálneho dialógu, dodržiavania ľudských práv a boja proti rasizmu a xenofóbii (výmenné pobyty, besedy, projekty,dokumenty)

-          dramatizáciou, hraním rolí učíme žiakov rešpektovať názory ostatných ľudí

-          motivujeme žiakov k spolupráci so subjektami tretieho sektora

-          umožňujme žiakom podieľať sa na celointernátnych projektoch

Kultúrne kompetencie

-          organizujeme invenčné podujatia, kde žiaci môžu prezentovať a rozvíjať kultúrne prejavy v styku s ostatnými ľuďmi

-          realizujeme kurz kultúrneho správania, spoločenského tanca ktorými pomáhame žiakovi  poznať a aplikovať zásady spoločenskej  etikety

-          motivujeme žiakov pre prijímanie  kultúrnych podnetov (divadlo, opera, výstava)

-           vysvetľujeme význam rešpektovania iných kultúr,  kultúrnych tradícií a potrebu interkulturálneho dialógu

-          umožňujeme žiakom získať skúsenosti so spoluprácou na pripravovaní kultúrneho podujatia v skupine, v internáte

-          motivujeme žiakov podieľať sa  na pracovných činnostiach

-          realizujme dlhodobé kultúrne projekty

 

 

 

 

C.) Prepojenosť jednotlivých oblastí výchovy.

 

Výchovno-vzdelávací proces realizujeme nadväzne na jednotlivé oblasti výchovy tak, že obsahové zameranie jednotlivých výchovno-vzdelávacích činností aplikujeme integrovanie vo viacerých výchovných oblastiach naraz, čo nám umožňuje využívať efektívne metódy  pri rozvoji  osobnosti žiaka ( napr. tréning, samostatné prezentácie a pod.)  Preferujeme prepojenosť jednotlivých oblastí výchovy najmä v : rozvoji samostatnosti, zodpovednosti, spolupráce, tolerancie, tvorivosti a aktívneho spôsobu života  žiakov.

 

 

III. KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE ŽIAKA INTERNÁTU

 

Vo výchove mimo vyučovania nadväzujeme na výchovno-vzdelávaciu činnosť strednej školy.

Chceme  umožniť  individuálny rozvoj osobnosti každého žiaka , jeho záujmov, potrieb, poznatkov, spôsobilostí, zručností, postojov a hodnôt, pripraviť ho   na život v otvorenej informačnej spoločnosti, motivovať k celoživotnému vzdelávaniu, aktívnemu využívaniu voľného času a k aktívnemu občianstvu, posiľňovať jeho úctu k rodičom,  k ľudským právam a základným slobodám, k porozumeniu a znášanlivosti, tolerancii, kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu.

 

Profil žiaka nášho internátu   predstavuje súbor kľúčových kompetencií, ktoré chceme v procese  výchovno-vzdelávacej činnosti rozvíjať  a navzájom prelínať v jednotlivých výchovných oblastiach. Žiak ich počas pobytu v internáte môže rozvíjať dobrovoľnou  účasťou  na  záujmovej činnosti a na  výchovno-vzdelávacích aktivitách. Medzi kľúčové kompetencie žiaka internátu  sme zaradili vzťah k celoživotnému vzdelávaniu, komunikačné, pracovné, sociálne, občianske, a kultúrne kompetencie

 

Stanovené kompetencie predstavujú náš  ideálny plánovaný cieľový výstup, ktorý chceme  dosahovať systematickým a postupným výchovno-vzdelávacím procesom. Uvedomujeme si, že niektorí  žiaci tento výstup nebudú schopní dosiahnuť. Chceme im však pomôcť dosiahnuť čo najoptimálnejší výsledok.

 

Chceme dosiahnuť, aby  žiak  internátu mal pri ukončení pobytu v internáte  osvojené tieto kľúčové kompetencie,  zodpovedajúce jeho osobnostným možnostiam:

 

 

VZŤAH K CELOŽIVOTNÉMU VZDELÁVANIU

 

-          rieši nové, neznáme úlohy a situácie

-          vyhľadáva   nové informácie

-          zúčastňuje sa  vedomostných súťažiach

 

 

KOMUNIKAČNÉ KOMPETENCIE  ŽIAKA

 

-          ovláda všetky dostupné formy komunikácie

-          ovláda  a tvorivo  využíva informačno-komunikačné technológie

-          uplatňuje komunikačné zručnosti predchádzajúce konfliktom (pozitívna komunikácia, ja výrok, prijímanie a dávanie  spätnej väzby)

-          uplatňuje komunikačné zručnosti pri tvorivom a kritickom riešení problémov

-          uplatňuje techniky aktívneho počúvania a efektívnej komunikácie s ostatnými ľuďmi

-          preberá zodpovednosť za svoje komunikačné správanie

 

PRACOVNÉ KOMPETENCIE ŽIAKA

 

-          uvedomuje  si  potrebu svojej prípravy na vyučovanie, ako prostriedok sebarealizácie a osobného rozvoja

-          kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti

-          ovláda základné sebaobslužné  pracovné návyky

-          ovláda manuálne zručnosti potrebné pre praktický život

-          je otvorený svoje  manuálne zručnosti tvorivo rozvíjať

 

 

SOCIÁLNE KOMPETENCIE ŽIAKA

 

-          pozná techniky sebariadenia

-          pozná techniky sebamotivácie

-          pozná techniky sebahodnotenia

-          uvedomuje si zodpovednosť dodržiavania spoločných pravidiel a vie prijať zodpovednosť za ich porušenie

-          uplatňuje vlastnú autonómiu v  skupine, rešpektuje úlohy skupiny

-          uvedomuje si význam empatie

-          uvedomuje si význam vytvárania kvalitných  medziľudských vzťahov

-          efektívne spolupracuje v skupine

-          prijíma spätnú väzbu , je schopný stanoviť si ciele vlastného rozvoja

 

 

OBČIANSKE KOMPETENCIE ŽIAKA

 

-          vie sa orientovať v základných humanistických hodnotách

-          pozná svoje práva a uvedomuje si potrebu prevzatia  zodpovednosti za svoje konanie

-          vie  participovať pri pozitívnych zmenách  v živote ŠI

-          má informácie o princípoch aktívneho občianstva

-          uvedomuje si význam interkulturálneho dialógu, dodržiavania ľudských práv a boja proti rasizmu a xenofóbii

-          uvedomuje si význam kultúrneho dedičstva

-          rešpektuje názory ostatných ľudí

 

 

KULTÚRNE KOMPETENCIE ŽIAKA

 

-          pozná základné zásady spoločenskej  etikety

-          vie sa podieľať na vytváraní kultúrneho prostredia

-          uvedomuje si rozdiel medzi vulgárnym a kultúrnym správaním sa

-          uvedomuje si potrebu   prijímania kultúry v bežnom živote každého človeka

-          prijíma kultúrne podnety ( napr. návšteva kultúrnych podujatí )

-          používa kultúrne prejavy v styku s ostatnými ľuďmi

-          rešpektuje iné kultúry a  kultúrne tradície

-          má skúsenosti so spoluprácou na pripravovaní kultúrneho podujatia v skupine

 

 

IV. FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

 

Výchovu mimo vyučovania  uskutočňujeme formou týždenného, spravidla štvorročného výchovno-vzdelávacieho pôsobenia, vo výchovnej skupine, v ktorej je najviac 30 žiakov a to pravidelnými , nepravidelnými a priebežnými činnosťami.

      Vo výchove mimo vyučovania rešpektujeme slobodu žiaka vo výbere účasti na výchovno-

      vzdelávacej    činnosti, najmä v oblasti:

a ) výchovno-vzdelávacej činnosti ( výchovná aktivita ) -  vo výchovnej skupine alebo  v rámci  školského internátu a na podujatiach internátu aj mimo sídla internátu

b) záujmovej činnosti - v záujmovom krúžku, alebo v individuálnej záujmovej činnosti žiaka

c ) kurzoch

-  kultúry správania

-  pohybovej kultúry

-  studenej kuchyne

-  rodinnej výchovy a prípravy na zamestnanie

 

Základnou organizačnou formou výchovy a vzdelávania je individuálna alebo  skupinová výchovno-vzdelávacia aktivita vo výchovnej skupine a hromadná výchovno-vzdelávacia aktivita v internáte.

Vo výchovno-vzdelávacom  procese preferujeme zážitkové, aktivizujúce  a motivačné  metódy a formy práce. Vo vzťahu ku žiakom uplatňujeme  partnerský  prístup  a motivačné humanistické hodnotenie, spolupracujeme s rodinou žiaka a s pedagogickými zamestnancami školy. Sme  otvorení k permanentnej reflexii a autoreflexii .

 

 

 

 

 

 

 

V. TEMATICKÉ OBLASTI  VÝCHOVY

 

Ciele výchovy a vzdelávania realizujeme prostredníctvom týchto tematických oblastí výchovy:

 

-          Spoločenská výchova

-          Mravná výchova a výchova k hodnotám

-          Pracovná výchova a rozumová výchova

-          Estetická výchova

-          Telesná výchova

-          Rodinná výchova a výchova k manželstvu a rodičovstvu

-          Ekologická výchova

 

Kľúčové kompetencie a osobnosť žiaka budeme rozvíjať prostredníctvom  realizácie  špecifických cieľov v jednotlivých oblastiach  výchovy. Ich plnenie budeme dosahovať  realizovaním nižších ( dielčích ),  konkrétnejších cieľov v jednotlivých výchovných oblastiach, prípadne vo viacerých výchovných oblastiach súbežne. Konkrétne ciele sú definované v pláne výchovno-vzdelávacej činnosti na príslušný školský rok.

 

 

5.1.CIEĽOVÉ ZAMERANIE JEDNOTLIVÝCH OBLASTÍ VÝCHOVY

 

5.1.1. SPOLOČENSKA VÝCHOVA

Cieľové zameranie výchovnej oblasti

-          pochopiť význam  kultúrneho  správania sa a kultúrneho presadzovania sa

-          pochopiť význam  aktívnej  spolupráce s ostatnými ľuďmi

-          uvedomiť si potrebu samostatného   rozvíjaniu   svojej osobnosti

-          samostatne  a kriticky  riešiť  konflikty

-          posilniť hrdosť k národnej a štátnej príslušnosti

-          kultivovať  kultúru vyjadrovania sa

-          kultivovať  zručnosti  využívať všetky dostupné formy komunikácie

-          participovať  na živote v ŠI

-          rozvíjať komunikačné  zručnosti

-          osvojiť si informácie  o princípoch  aktívneho občianstva

-          rozvíjať schopnosti  tvoriť kvalitné medziľudské vzťahy

 

 

5.1.2.MRAVNÁ VÝCHOVA A VÝCHOVA K HODNOTÁM

Cieľové zameranie výchovnej oblasti

      -     orientovať sa   vo všeľudských   hodnotách

-          pochopiť význam  pozitívnych hodnôt ako sú zodpovednosť, spolupráca, tolerancia ...

-          vedieť prevziať zodpovednosť za svoje správanie

-          rozvíjať  zručnosti sebahodnotenia, sebariadenia , sebamotivácie a empatie

-          pomenovať svoje silné a slabé stránky

-          prejavovať  úctu k rodičom , starším , spolubývajúcim

-          pochopiť význam  dodržiavania ľudských práv a základných slobôd

-          rozvíjať   právne vedomie

 

5.1.3.PRACOVNÁ VÝCHOVA A ROZUMOVÁ VÝCHOVA

 Cieľové zameranie výchovnej  oblasti

-          pochopiť potrebu autonómnosti v  príprave  na vyučovanie

-          využívať efektívne spôsoby učenia sa

-          pochopiť  význam celoživotného vzdelávania

-          riešiť nové, neznáme úlohy a situácie

-          samostatne si vytyčovať  osobné ciele

-          vyhľadávať  nové informácie

-          chápať význam osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu

-          vedieť   pracovať v skupine

-          rozvíjať   manuálne  zručnosti

-          získavať  zručnosti potrebné  pre praktický život

-          získavať informácie o alternatívnych pracovných zručnostiach ako je tvorba projektov, dobrovoľníctvo , street work

 

5.1.4. ESTETICKÁ VÝCHOVA

      Cieľové zameranie výchovnej  oblasti

-          posilniť úctu  ku kultúrnym národným hodnotám

-          rozvíjať vzťah  ku klasickému umeniu

-          rozvíjať  talent a umelecké  schopnosti

-          rozvíjať tvorivé schopnosti  a zručnosti

-          prejavovať záujem    o všetky formy umenia

-          prejavovať  vzťah   k estetickej úprave prostredia

-          podieľať sa na tvorbe estetického prostredia

-          pochopiť význam   tvorivého spôsobu života

 

5.1.5. TELESNÁ VÝCHOVA

      Cieľové zameranie výchovnej  oblasti

-          kultivovať  hygienické návyky

-          rozvíjať schopnosť zodpovednosti za svoje zdravie

-          rozvíjať schopnosť  relaxovať pravidelným cvičením a pohybom

-          poznať princípy zdravého životného štýlu

-          pochopiť škodlivosť fajčenia  alkoholu a iných drog

-          pochopiť význam dodržiavania zásad zdravej výživy

-          pochopiť význam  preventívnej starostlivosti o svoje zdravie

 

5.1.6 .RODINNÁ VÝCHOVA A VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU

      Cieľové zameranie výchovnej  oblasti

-          pochopiť význam  zodpovedného vzťahu k partnerstvu

-          pochopiť význam zodpovednému vzťahu k sexuálnemu životu, k manželstvu, k rodičovstvu

-          pochopiť mravné aspekty rodinného života

-          rozvíjať   praktické zručnosti súvisiace s rodinným životom

 

5.1.7 EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

  Cieľové zameranie výchovnej  oblasti

-          pochopiť význam  aktívnej ochrany životného prostredia

-          rozvíjať  zručnosti pri samostatnej  činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia

-          zameranie na triedenie a separáciu odpadov

 

      

 

 

 

 

6. VÝCHOVNÝ PLÁN

                                                                                                                       

Výchovná oblasť

Počet výchovno-vzdelávacích  aktivít

podľa ročníkov

Ročník

 

 

I.ročník

II.ročník

III.ročník

IV.ročník

Nadstavba

 

Spoločenská výchova

18

18

18

20

0

 

Mravná výchova a

výchova k hodnotám

18

20

20

20

0

 

Pracovná výchova

a rozumová výchova

18

18

18

14

0

 

Estetická výchova

18

18

18

2

-

 

Telesná výchova

18

18

18

14

0

Rodinná výchova a

výchova k manželstvu

a rodičovstvu

18

18

18

20

0

 

Ekologická výchova

5

5

5

5

 

 

 1. Vo výchovnom pláne sme stanovili  minimálny, pre vychovávateľa záväzný  počet výchovno- vzdelávacích činnosti ( ďalej iba VVČ ) na školský rok tak, aby sa pravidelne striedala ponuka vo všetkých výchovných oblastiach. Takto budeme zabezpečovať systematický všestranný rozvoj osobnosti žiaka.
 2. Stanovený minimálny počet VVČ predstavuje realizáciu  jednej  VVČ vo výchovnej  skupine denne.
 3. Vychovávatelia  budú vo svojich výchovných skupinách  projektovať ponuku VVČ tak, aby uspokojili záujmy a potreby  všetkých žiakov. To znamená, že ponuka VVČ  môže byť v jednotlivých výchovných skupinách vyššia než určený minimálny počet. 
 4. Vo výchovnej skupine zloženej so žiakov viacerých ročníkov bude vychovávateľ aplikovať  výchovný plán kombinovaný pre všetky ročníky  z ktorých má žiakov vo svojej  výchovnej skupine
 5. Plán činnosti záujmových krúžkov, kurzov komisií a celointernátnych podujatí tvorí prílohy plánu výchovno-vzdelávacej činnosti na príslušný školský rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. PODMIENKY PRE ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA  PRI

VÝCHOVE

V súlade s vyhl. MZSR č, 259/2008

Bezpečnosť a ochranu zdravia pri výchove zabezpečujeme základným poučením  žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci , ktoré realizujú vychovávatelia pri nástupe žiakov do internátu. Podrobnejšie poučenie žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri pr&

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia