deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Oskár, zajtra Ľubomíra.
Školský bufet

Od septembra 2020 bude možné v školskom bufete nakúpiť aj školské potreby v priaznivých cenách (zošity, pravítka, milimetrové papiere, písacie potreby - ceruzky a perá, písmenkové šablóny, kružidlá...)

Duálne vzdelávanie - elektrotechnika

V zmysle § 17 ods. 1 zákona 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme žiakom prvého ročníka odboru 2675 M elektrotechnika, že je možné absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania.

Oznam- 2

 

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25,

934 47 Levice, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

 

v súlade s § 9a ods. (5)  a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 

zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov:

 

1. v budove  súp. č. 4717, , na parc. č. 4803/7, na ulici Františka Hečku č. 25 , katastrálne územie Levice,  o výmere 227 m2. Jedná sa o zváračskú a kováčsku dielňu.

Nehnuteľnosť je zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v Nitre, správa katastra Levice, na LV č. 5285.

 

doba nájmu : od 01.11.2020 na dobu neurčitú

cena nájmu minimálne vo výške : 22,- €/ m²/rok

 

 

V prípade záujmu Vaše cenové ponuky doručte do 11.08.2020 do 12,00 hod.  na adresu:

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25,

934 47 Levice, v obálke označenej textom „NÁJOM - NEOTVÁRAŤ“.

 

Bližšie informácie na tel. čís. 036/6312527,  0905 980 106

Kontaktná osoba:  Ing. Vladimír Pánik, hospodár školy

Dátum zverejnenia: 27.07.2020

 

 

Ing. Roman Karaffa, PhD.,  riaditeľ školy

 

OZNAM-1

 

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25,

934 47 Levice, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

 

v súlade s § 9a ods. (5)  a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 

zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov:

 

pavilón tried C, s.č. 4720, p.č. 4803/10, LV č. 5285, k.ú. Levice, stavba 950 m2.

 

Nehnuteľnosť je zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v Nitre, správa katastra Levice, na LV č. 5285.

 

doba nájmu : od 01.11.2020 na dobu neurčitú

cena nájmu minimálne vo výške : 15,- €/ m²/rok

 

 

V prípade záujmu Vaše cenové ponuky doručte do 11.08.2020 do 12,00 hod.  na adresu:

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25,

934 47 Levice, v obálke označenej textom „NÁJOM - NEOTVÁRAŤ“.

 

Bližšie informácie na tel. čís. 036/6312527,  0905 980 106

Kontaktná osoba:  Ing. Vladimír Pánik, hospodár školy

Dátum zverejnenia: 27.07.2020

 

 

Ing. Roman Karaffa, PhD.,  riaditeľ školy

Duálne vzdelávanie

V zmysle § 17 ods. 1 zákona 61/2015 Z. z.  o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme žiakom prvého ročníka odboru 2387 M mechatronika, že je možné absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania.

Stredná priemyselná škola v Leviciach

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia