deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Nina, zajtra Margita.
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky

 

1.   Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov:                              Stredná priemyselná škola

Sídlo:                                Ul. Františka Hečku 25, 934 47 Levice

Krajina:                            Slovenská republika

IČO:                                 00420191

DIČ:                                  2021223897

Bankové spojenie:          Štátna pokladnica

IBAN:                                SK85 8180 0000 0070 0030 9392

BIC/SWIFT:                    SPSRSKBA

Kontaktná osoba:            Ing. Roman Karaffa, PhD., Ing. Vladimír Pánik

Telefón:                           +421 36 6312 527, +421 905 216 351, +421 905 980 106

e-mail:                             riaditel@spslevice.sk, hospodar@spslevice.sk

2.    Miesto dodania predmetu zákazky

Miestom dodania predmetu zákazky je:

a)       Stredná priemyselná škola, Ul. Františka Hečku 25, 934 47 Levice

b)       Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky v objekte
Strednej priemyselnej školy, Ul. Františka Hečku 25, 934 47 Levice, aby si sami overili potrebný rozsah prác a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky tak, aby ponuka bola kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem potrebných prác. Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu. Obhliadka priestorov realizácie predmetu zákazky pre potreby vypracovania ponuky sa uskutoční v dňoch 22.6.2015 - 24.06.2015 na vyššie uvedenej adrese.

Obhliadku zabezpečí: Ing. Vladimír Pánik, hospodár školy, tel. č.: +421 36 6312 527,

+ 421 905 980 106, e-mail: hospodar@spslevice.sk

3.    Predmet zákazky a jeho špecifikácia

a)       Predpokladaná hodnota zákazky v EUR s DPH: 6 000.- 

b)    Predmetom zákazky je oprava strešnej krytiny plochej strechy a oprava omietok strojovne
výťahu na budove školského internátu Strednej priemyselnej školy v Leviciach.

Zákazka zahŕňa aj:

dopravu materiálu na stavbu,

náklady na odvoz a likvidáciu stavebného odpadu,

plnenie „Zásad dodržiavania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred

požiarmi pri zhotovení stavebných prác", ktoré platia v podmienkach verejného obstarávateľa.

 

Objednávateľ si vyhradzuje právo výberu použitej krytiny pred realizáciou prác.

c)       CPV: 45261200-6, 45214700-7

d)       Opis predmetu zákazky a požiadavky na predmet zákazky:

Predmet zákazky musí byť vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni montážnych prác a pri dodržaní parametrov zadania, platných STN noriem, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavebné práce, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uchádzač nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie nachádzajúce sa na pracovisku.

Nakladanie s odpadmi bude uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Náklady na odstránenie odpadu musia byť uchádzačom zohľadnené v cenovej ponuke. Prípadné škody - postihy, ktoré by vznikli verejnému obstarávateľovi zanedbaním povinností uchádzača v tejto súvislosti, bude hradiť uchádzač. V prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie voči verejnému obstarávateľovi z dôvodu pochybenia na strane uchádzača, túto znáša a uhradí v určenej lehote uchádzač.

Uchádzač bude zodpovedať za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov, za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja.

Uchádzač bude práce vykonávať prednostne v pracovných dňoch.

Uchádzač bude povinný rešpektovať požiadavku verejného obstarávateľa realizovať predmet zákazky tak, aby neprišlo k obmedzeniu užívania priestorov verejného obstarávateľa, resp. na skrátenie tohto obmedzenia na nevyhnutný rozsah.

Uchádzač počas realizácie predmetu zákazky zabezpečí čistotu a poriadok na pracovisku. Uchádzač odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činností pri realizácii predmetu zákazky. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek môže verejný obstarávateľ na náklady uchádzača zabezpečiť poriadok a vzniknuté náklady odúčtovať z konečnej fakturácie.

V prípade, že uchádzač nevyužije možnosť použitia ekvivalentu a neuvedie vo svojom návrhu obchodný názov materiálu alebo výrobku, bude mať verejný obstarávateľ za to, že uchádzač uvažoval s tým materiálom, technológiou, prípadne výrobkom, ktorého obchodný názov je uvedený v tejto výzve.

e)   Predmet zákazky bude považovaný za splnený po jeho zhotovení, t.j. potvrdením
preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky.

4.  Možnosť čiastkového plnenia

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

 

5.   Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk

a)  Lehota na predloženie ponuky uplynie dňa 26.06.2015 do 13.00 hod., pričom rozhodujúci je
    termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi, nie termín podania ponuky na poštovú prepravu.

b)  Ponuky uchádzačov v zalepenej obálke s označením Cenová ponuka Stredná    

    priemyselná škola, Ul. Františka Hečku 25, Levice – oprava omietok strojovne výťahu a strešnej krytiny plochej strechy školského internátu - NEOTVÁRAŤ" musia byť doručené poštou alebo osobne na adresu:

Stredná priemyselná škola, Ul. Františka Hečku 25, 934 47 Levice

6.    Stanovenie ceny

a)    Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v EUR, podľa zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej
republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa tejto výzvy.

 

7.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk

a)  Najnižšia cena celkom za predmet zákazky.

8.    Obsah cenovej ponuky

a)       Identifikačné údaje uchádzača, s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová adresa,
číslo telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávate!' obrátiť v prípade potreby získať
vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky.

b)       Kópia výpisu z obchodného registra, resp. výpisu zo živnostenského registra.

c)    Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore
s požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve.

 

9.  Obchodné a platobné podmienky

a)       Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na dodanie predmetu zákazky. 

b)       Termín realizácie predmetu zákazky je do 7 kalendárnych dní odo dňa prevzatia objednávky.

c)       Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude
financovaný formou bezhotovostného platobného styku bez zálohovej platby.

d)       Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

e)       Úhradu ceny predmetu zákazky uskutoční objednávateľ po odovzdaní a prevzatí celého
predmetu zákazky na základe faktúry vystavenej dodávateľom. Súčasťou faktúry bude
preberací protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky, vrátane súpisu vykonaných
prác a dodávok, podpísaný zodpovednými zástupcami oboch zmluvných strán.

f)        Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za to, že cena predmetu zákazky bude odzrkadľovať
skutočný rozsah prác potrebných na úplné vykonanie predmetu zákazky.

g)       Faktúra  musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č.222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.

h) V prípade, ak faktúra za predmet zákazky nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený ju do dátumu splatnosti vrátiť dodávateľovi. Dodávateľ faktúru podľa charakteru nedostatku buď opraví alebo vystaví novú faktúru. Na opravenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti.

i) Predmet zákazky prechádza na objednávateľa dňom riadneho splnenia záväzku, t.j. potvrdením preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky.

j) Pri zodpovednosti za vady sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 560 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.

k) Objednávateľ požaduje záručnú dobu minimálne 24 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia prác objednávateľom. Presný termín ukončenia záručnej doby bude uvedený v zápise z odovzdania a prevzatia prác.

l) Záruka sa vzťahuje na predmet zákazky za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby predmetu zákazky objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia predmetu zmluvy, resp. poškodenia živelnou pohromou.

m) Dodávateľ je povinný začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zákazky bezodkladne od uplatnenia písomnej oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. Ak bude vada predmetu zákazky neopraviteľná, dodávateľ bude povinný určiť do 5 dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet plnenia. Odstraňovanie záručných vád je bezplatné.

n) Objednávateľ bude povinný umožniť dodávateľovi prístup do priestorov, kde sa budú záručné vady odstraňovať.

o) Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou na náklady dodávateľa len v prípade vzájomnej dohody s dodávateľom, alebo ak dodávateľ v dohodnutom termíne vady neodstráni.

p) Objednávka a faktúra podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť SPŠ Levice zverejniť objednávku ako aj faktúru vyplývajúcu z objednávky vrátane príloh v plnom rozsahu.

 

10.  Ďalšie informácie

 

a)      Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. 

b)      Ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na
predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie
tohto verejného obstarávania.

c)    Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty uvedené v bode 8
tejto výzvy a musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky. Ponuky sa predkladajú
v slovenskom jazyku.

d)      Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako
splnomocnený člen skupiny za členov skupiny.

 

Levice, dňa 19.6.2015

 

                                                     Ing. Roman Karaffa, PhD., v.r.

                                                           riaditeľ školy

 

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia