deň otvorených dverí bude 20.11.2018 od 8:00 do 14:00, a potom tvorivé dielne od 14:00 do 17:00

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Branislava, Bronislava, zajtra Ivica.
VÝZVA na predloženie ponuky Poskytnutie služieb spojených s lyžiarskym výchovnovzdelávacím kurzom

1.         Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa :

Názov organizácie:           Stredná priemyselná škola, Ul. Františka Hečku 25, Levice

Sídlo organizácie:             Ul. Františka Hečku 25, 934 01 Levice

IČO:                                 00420191

DIČ:                                 202122 3897

Bankové spojenie:      Štátna pokladnica, Radlinského 32, P.O.BOX 13, 810 05
                                         Bratislava 15

Číslo účtu IBAN:             SK85 8180 0000 0070 0030 9392

 

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:

Meno a priezvisko:           Ing. Vladimír Pánik

Telefón:                            036/6312527

E-mail:                              hospodar@spslevice.sk

2.   Predmet zákazky

"Poskytnutie služieb spojených s lyžiarskym výchovnovzdelávacím kurzom."

 1. 3.             Typ verejného obstarávateľa:  
  Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods.1 d) zákona 
 2. 4.             Opis zákazky 

Presná špecifikácia rozsahu služieb je uvedená v opisnom formulári zákazky, ktorý je nevyhnutnou súčasťou výzvy. Obstarávateľská organizácia trvá na neprekročení predpokladanej hodnoty zákazky.

 1. 5.             Druh zákazky: poskytnutie služby - zákazka podľa § 3 ods. 4 zákona. Výsledkom
  verejného obstarávania bude objednávka na uvedenú službu. 
 2. 6.             Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa predloženie ponuky na celý
  predmet zákazky. 
 3. 7.             Miesto uskutočnenia služieb: 

Miesto dodania: SR

 1. 8.      Termín dodávky tovaru a poskytnutia služby:  

            18. 02. až 02. 03. 2018 (dva turnusy = 2 x 6 nocí) 

 1. 9.             Obhliadka miesta plnenia zákazky 

Nie je potrebná, ale požadujeme fotografie – lyžiarske stredisko, ubytovanie.

 

10.  Spoločný slovník obstarávania (CPV):

55250000-7 Krátkodobý prenájom zariadeného ubytovania (krátkodobé ubytovacie služby v zariadených prenájmoch)

55000000-0 Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby,

98000000-3- Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a služby jednotlivcom

11.  Predpokladaná hodnota zákazky:

150,- €,- EUR s DPH za osobu na jeden turnus, teda 6 nocí pre účastníkov, ktorí v zmysle 597/2003 Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov majú podporu, finančné prostriedky, ktoré sú účelovo určené pre žiakov stredných škôl v dennej forme štúdia, na financovanie lyžiarskych výcvikov a kurzov, snowboardových výcvikov a kurzov a kombinovaných lyžiarskych alebo snowboardových výcvikov a kurzov.

12.  Cena, mena a spôsob stanovenia ceny predmetu zákazky:

Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR

SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Cena za predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizovaním

predmetu zákazky.

Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke bude vyjadrená

v EUR s DPH.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom vo

výške ceny bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.

Navrhovaná zmluvná cena musí byť uvedená v zložení:

 • zmluvná cena v EUR bez DPH,
 • sadzba a výška DPH,
 • zmluvná cena v EUR s DPH.

13.  Podmienky financovania:

Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho príspevku na LVVK. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky ani zálohové platby. Splatnosť faktúry bude 14 dní od jej doručenia.

14.  Podmienky účasti uchádzačov:

Uchádzač predloží:

kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, v ktorom musí byť uvedený predmet podnikania oprávňujúci uchádzača poskytovať predmet zákazky. U právnickej osoby je to aktuálny Výpis z obchodného registra" u fyzickej osoby je to Živnostenský list" a iné doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť uchádzača - napr. doklad o zápise v profesijnom zozname alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie, doklad o zapísaní do Registra konečných užívateľov výhod

15.  Obsah ponuky

Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:

•     Identifikáciu uchádzača (názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu, sídlo,
meno a funkciu štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, telefónne číslo, meno

a priezvisko kontaktnej osoby, jej telefónne číslo, e-mailovú adresu).

 • Rozpočet - cenovú ponuku na celý predmet obstarávania uvedený v opise
  • Fotokópiu živnostenského oprávnenia alebo výpisu z OR, resp. iný doklad o oprávnení poskytovať služby

 

16.  Lehota na predkladanie ponúk

Ponuky sa prijímajú do 30. 01. 2018 do 10.00 hod. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená na adresu uchádzača naspäť neotvorená.

17.  Lehota viazanosti ponúk

do 09. 02. 2018

 

18. Miesto predkladania ponúk

adresa verejného obstarávateľa pre doručenie ponúk:

Stredná priemyselná škola, Ul. Františka Hečku 25, 934 47 Levice

v obálke označenej heslom "Poskytnutie služieb spojených s lyžiarskym výchovnovzdelávacím kurzom " poštou alebo osobne.

Ponuku možno poslať aj elektronicky na emailovú adresu školy

sekretariat@spslevice.sk Pre doručenie je rozhodujúci čas prijatia e-mailu. Ponuka bude uvedená v prílohe emailu v elektronickom formáte PDF, ktorý bude zabezpečený heslom. V deň otvárania ponúk oslovíme uchádzačov telefonicky o poskytnutie hesla k súborom.

19. Jazyk ponuky

Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.

20. Kritériá vyhodnotenia ponúk

splnenie požiadaviek/parametrov v opise výzvy a najnižšia cena,

21. Obchodné podmienky:

predmet zákazky bude realizovaný na základe záväznej objednávky, ktorá bude

vystavená obstarávateľom na predmet obstarávania, úhrada dohodnutej ceny sa uskutoční na základe faktúry vystavenej úspešným uchádzačom po zrealizovaní celého predmetu zákazky, termín splatnosti je 14 dní od dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi, verejný obstarávateľ neposkytne preddavky, ani zálohové platby, vzťahy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a primerane príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov vzťahujúcich sa k predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž, alebo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola súťaž zverejnená alebo ani jedna z ponúk nesplní sumu stanovenú v predpokladanej hodnote zákazky.

22. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk

Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o prijatí ponuky spolu s objednávkou na poskytnutie služby, súčasne bude vyzvaný na predloženie originálu alebo overenej kópia dokladu o oprávnení podnikať. Ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie o neúspešnosti.

Levice, 08. 01. 2018

 

Ing. Roman Karaffa, PhD.
 riaditeľ školy

 

Príloha č. 1

Opis výzvy

Poskytnutie služieb spojených s realizáciou lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu (ďalej LVVK) pre žiakov školy.

LVVK školy realizujeme v termíne:

18. 02. až 02. 03. 2018 (dva turnusy = 2 x 6 nocí), strava začína večerou 18. 02. 2017 a končí raňajkami 02. 03. 2018 v predpokladanom počte osôb 50 + 4 osoby ako pedagogický dozor (počet osôb môže byť vyšší a bude upresnený v termíne podľa požiadavky úspešného uchádzača).

Celkovo maximálne 90 osôb - z toho 50 (max. 85) žiakov (15 a viac-ročných), ostatné osoby sú pedagogický dozor/inštruktori, vedúci kurzu) a zdravotník.

Cena zahŕňa: ubytovanie v izbách, chatkách s vlastným sociálnym zariadením, využívanie iných priestorov, napr. herňa, spoločenská miestnosť, strava: 3x denne, raňajky, obed (polievka, hlavné jedlo, nápoj), večera (teplé jedlo, nápoj), v blízkosti lyžiarskeho svahu, maximálne 200 m. Na lyžiarskom teréne sedačková lanovka aspoň 900 metrov dlhá, k tomu vlek pre začiatočníkov aj primeraným lyžiarskym terénom. Možnosť požičať si lyžiarsku výstroj priamo v stredisku. Ski servis priamo v stredisku a spoločné úložisko na lyžiarsku výstroj cez noc.

Poskytovateľ služby vyfakturuje poskytnutú službu za skutočný počet zúčastnených žiakov, ktorí v zmysle 597/2003 Zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl                   a školských zariadení v znení neskorších predpisov majú podporu, finančné prostriedky, ktoré sú účelovo určené pre žiakov stredných škôl v dennej forme štúdia, na financovanie lyžiarskych výcvikov a kurzov, snowboardových výcvikov a kurzov a kombinovaných lyžiarskych alebo snowboardových výcvikov a kurzov a zvlášť na žiakov, ktorí na vyššie uvedenú finančnú podporu nemajú nárok.

V prípade potreby uchádzača z dôvodu efektívneho spracovania cenovej ponuky je možné   vykonať konzultáciu k jej vyhotoveniu na č. tel. 036/6312257 - Ing. Vladimír Pánik.

 

 

Cena služieb na počet účastníkov 50 (žiaci)

Cena ubytovanie a stravu za jedného účastníka

 

 

 

účastníka:

Cena bez DPH:

Cena celkom s DPH:

 

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia