deň otvorených dverí bude 20.11.2018 od 8:00 do 14:00, a potom tvorivé dielne od 14:00 do 17:00

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Jaromír, zajtra Vlasta.
Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Kvalifikačné predpoklady:

-             vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,

-          kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, najmenej päť rokov pedagogickej praxe,

-          občianska bezúhonnosť

 

Iné kritériá a požiadavky:

-             spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

-          zdravotná spôsobilosť - telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť potrebná na
           výkon pedagogickej činnosti

-          organizačné a riadiace schopnosti

-          znalosť príslušnej legislatívy

-          ovládanie štátneho jazyka    

-          ovládanie aktuálnych IKT

-          aktívne ovládanie cudzieho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov

-    doklady o dosiahnutom stupni vzdelania a doplňujúcom pedagogickom vzdelaní

-   osvedčenie o vykonaní 1. atestačnej, alebo jej náhrady

-   profesijný životopis

-   výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace pre uchádzačov mimo školy)

-   potvrdenie o pedagogickej praxi.

Prihlášku a požadované doklady pošlite alebo osobne doručte v zalepenej obálke s označením „ Výberové konanie" do 08. 06. 2018 na adresu:

 

Stredná priemyselná škola, Ul. Františka Hečku 25, Levice

 

 

Pedagogického zástupcu riaditeľa školy menuje a odvoláva riaditeľ školy na základe výberového konania v zmysle druhej časti, ods. b) základného interného predpisu ORGANIZAČNÝ PORIADOK ŠKOLY, ZIP-OP-001/2017. Pedagogický zástupca zastupuje v plnom rozsahu riaditeľa školy v prípade jeho neprítomnosti. Pedagogický zástupca má zároveň na starosti koordináciu výchovno-vzdelávacej práce na škole.

 

Ďalej :

- upozorňuje riaditeľa školy na porušenia právneho poriadku v činnosti školy a navrhuje

  opatrenia na odstránenie právneho stavu

- poskytuje vo veciach týkajúcich sa školy právne rady, konzultácie a informácie o právnych

  predpisoch, arbitrážnych a súdnych rozhodnutiach vedúcim zamestnancom a ostatným   

  zamestnancom školy

- poskytuje a zabezpečuje informácie o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-

  vzdelávacieho procesu na škole (v spolupráci s vedúcimi predmetových komisií navrhuje 

  úväzky učiteľov v systéme Rozvrh 6 Redlu, tvorí rozvrh hodín, rozpis pedagogického
  dozoru)

- pripravuje pracovné podklady pre zasadnutia Pedagogickej rady (riadi a kontroluje
   internetovú žiacku knižku, spracúva údaje do klasifikácie a pripravuje podklady na
   vypracovanie výchovných opatrení a rozhodnutí riaditeľa)

- zabezpečuje kompletné a včasné spracovanie a predkladanie všetkých platných

  štatistických výkazov podľa stanovených termínov v požadovanom rozsahu (IKT (MŠVVŠ
  SR) 1-01, Škol (MŠVVŠ SR) 2-01, Škol (MŠVVŠ SR) 2-01P, Škol (MŠVVŠ SR) 5 – 95)

- zúčastňuje sa na pedagogickom riadení školy a priamej výchovno-vzdelávacej práce so

  žiakmi (formy: pohovory, hospitácie, previerky žiakov, hodnotenie pedagogických
  zamestnancov)

- vedie evidenciu o neprítomných učiteľoch a pripravuje ich zastupovanie (Zastupovanie
  6 Redlu, evidencia nadčasových hodín a čerpanie náhradného voľna, príprava podkladov
  pre mzdovú učtáreň)

- vydáva tlačivá a pedagogickú dokumentáciu triednym učiteľom

- kontroluje fond učebníc a učebných potrieb, metodického materiálu

- kontroluje a vyhodnocuje mesačne školskú dochádzku žiakov

- v informačnom systéme e-škola, e-tlačivá spravuje školskú databázu, periodicky
  komunikuje s Rezortným informačným systémom, importuje a exportuje predpísané

  údaje (svsbb.sk, svspn.sk, Núcem)

- tlačí výpisy známok, výročné vysvedčenia a výchovné opatrenia

- eviduje školské tlačivá (vysvedčenia, protokoly, katalógové listy, bianko tlačivá)

- zabezpečuje prípravu, zazmluvnenie, realizáciu a kontrolu odbornej praxe žiakov

- kontroluje stav tried, učební, laboratórií a dielní

- kontroluje pedagogickú dokumentáciu a výchovnú činnosť v školskom internáte

- vypracúva organizačné zabezpečenie školských akcií

- spracúva agendu súvisiacu s ukončovaním štúdia (evidencia maturantov, prihlášky na
  maturitnú skúšku, formy praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, zabezpečuje
  predsedov maturitných komisií, tvorí rozpis maturitných skúšok)

- zabezpečuje propagáciu školy, eviduje školské vedomostné súťaže, súťaže odbornej
  tvorivosti a športové súťaže
- plánuje vyučovanie, zasadnutia členov PR, PK, určuje termíny a úlohy pre členov
  Pedagogickej rady.

Na výberové konanie budú uchádzači pozvaní s týždenným predstihom.

Po absolvovaní výberového konania budú výsledky oznámené uchádzačom. Úspešný kandidát sa ustanovuje do funkcie dohodou o zmene pracovnej zmluvy, v ktorej sa zmení dojed­naný druh práce na dojednaný druh práce zástupcu ria­diteľa školy v prípade, ak sa zástupcom riaditeľa školy stane niektorý zamestnanec z pedagogických zamest­nancov školy.

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia