deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Cyprián, zajtra Václav.
Tlačivá pre žiakov a zákonných zástupcov
Pozor, bez vyplnenia nižšie uvedených tlačív nie je možné vstúpiť do priestorov školy! Vypĺňa zákonný zástupca, alebo plnoletý žiak. Ak nemáte možnosť tlačivá doma, môžete použiť vytlačené dokumenty vo vestibule školy, budú k dispozícii 31.08 a 02.09. 2020.
Oznam zákonným zástupcom a žiakom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.
Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.
Školský bufet

Od septembra 2020 bude možné v školskom bufete nakúpiť aj školské potreby v priaznivých cenách (zošity, pravítka, milimetrové papiere, písacie potreby - ceruzky a perá, písmenkové šablóny, kružidlá...)

Duálne vzdelávanie - elektrotechnika

V zmysle § 17 ods. 1 zákona 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme žiakom prvého ročníka odboru 2675 M elektrotechnika, že je možné absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania.

Oznam- 2

 

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25,

934 47 Levice, ako organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK

 

v súlade s § 9a ods. (5)  a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zverejňuje:

 

zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov:

 

1. v budove  súp. č. 4717, , na parc. č. 4803/7, na ulici Františka Hečku č. 25 , katastrálne územie Levice,  o výmere 227 m2. Jedná sa o zváračskú a kováčsku dielňu.

Nehnuteľnosť je zapísaná v katastri nehnuteľností Katastrálneho úradu v Nitre, správa katastra Levice, na LV č. 5285.

 

doba nájmu : od 01.11.2020 na dobu neurčitú

cena nájmu minimálne vo výške : 22,- €/ m²/rok

 

 

V prípade záujmu Vaše cenové ponuky doručte do 11.08.2020 do 12,00 hod.  na adresu:

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická, Ul. Františka Hečku 25,

934 47 Levice, v obálke označenej textom „NÁJOM - NEOTVÁRAŤ“.

 

Bližšie informácie na tel. čís. 036/6312527,  0905 980 106

Kontaktná osoba:  Ing. Vladimír Pánik, hospodár školy

Dátum zverejnenia: 27.07.2020

 

 

Ing. Roman Karaffa, PhD.,  riaditeľ školy

 

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia