deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Izabela, zajtra Radúz.
Dni finančného spotrebiteľa 2019 – Ako sa má správať zodpovedný spotrebiteľ?

V mesiaci september sa triedy: 1.E, 3.ST, 4.E zapojili do súťaže o Deň v NBS.

On-line kvíz finančnej gramotnosti vyhlásil  a zorganizoval tím NBS, Dní finančného spotrebiteľa.

3.ST trieda dosiahla v tomto kvíze úspešnosť 86,7%.

Ďakujem všetkým žiakom, ktorí sa testu zúčastnili, verím, že táto vzdelávacia aktivita im prospela a dokážu lepšie narábať so svojimi financiami.

Mizeráková Eva

Vyhodnotenie súťaže ,, Zenit v strojárstve".

Dňa 10. 10. 2019 sa uskutočnilo školské kolo 21. ročníka súťaže ,,Zenit v strojárstve".

Do súťaže sa prihlásilo 8 žiakov zo IV. M a IV. S triedy odbor mechatronika a strojárstvo.

 

Súťaž sa skladala z teoretickej časti, čiže vedomostného testu a praktickej časti, ktorá pozostávala z kreslenia technického výkresu podľa modelu, technologického postupu výroby súčiastky, rezných podmienok, výpočtu  mechanických parametrov podľa  zadania.

 

Žiaci sa umiestnili:

  1. miesto             Michal Pelach – IV. M
  2. miesto             Attila Márkus – IV. S
  3. miesto             Adam Šebo  – IV. M

 

Víťazi na prvom a druhom mieste postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 

27. 11. 2019 na SOŠ technickej v Tlmačoch.

 

 

 

 

 

       Ing. Ľubica Senešiová

Oprava a výmena podláh učební, laboratórií, chodieb a vnútorných schodísk

V zmysle Zmluvy o dielo, uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  a § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov so zhotoviteľom Peter Števko – ŠTEVSTAV, ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo spočívajúce v uskutočnení stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby: „Oprava a výmena podláh učební, laboratórií, chodieb a vnútorných schodísk“.

 

,,AKO SA SPRÁVNE UČIŤ“

Dňa 8.10.2019 žiaci I. ročníka absolvovali rozhovor spojený s prezentáciou so školským špeciálnym pedagógom Mgr. B. Poliakovou, PhD. na tému: ,,Ako sa správne učiť“. Počas stretnutia sa dozvedeli o metódach a spôsoboch učenia sa, ako sa učiť, ako si ľahšie zapamätať učivo a čo je potrebné naučiť sa a vedieť.

Pozastavenie činnosti školského internátu

Vzhľadom na stratu prevádzkyschopnosti sa pozastavuje činnosť školského internátu k 31. decembru 2019.

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia