deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Tamara, zajtra Bohuš.
Pochvala a poďakovanie

Vyslovujem veľkú pochvalu Filipovi Fekečovi, žiakovi IV.M triedy, za pomoc pri zabezpečení online vyučovania na našej škole. Vybudoval v komunikačnom prostredí server na vyučovanie jednotlivých tried a predmetov. Je to výdatná pomoc pre učiteľov. Ďakujeme. Roman Karaffa.

Inovácia počítačových učební

Dnes sa začali budovať dve počítačové učebne na platforme SINO CLOUDclient, ktorá umožňuje používať viacerým žiakom a učiteľom súčasne rovnaký server a zdieľať výkon a údaje na nezávislých virtuálnych pracovných staniciach. Každá pracovná stanica bude vybavená zariadením SC client, klávesnicou a myšou a mení spôsob používania klasických stolných počítačov alebo tenkých klientov kde je pre každý jeden monitor potrebný samostatný počítač. Zariadenie získavame vďaka finančnému príspevku Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Pochvala

Chválim všetkých žiakov II.M triedy. V dištančnom vzdelávaní s vyučujúcou Ing. Alenou Bachoríkovou prejavili všetci záujem o vzdelávanie, nainštalovali si grafický systém a sú doma pripravení kresliť technické výkresy. Mám z Vás radosť. Roman Karaffa.

Sociálny pedagóg na škole

V rámci Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ PoP II pôsobí na našej škole od 1. októbra 2020 sociálny pedagóg PhDr. Radoslav Tóth, PhD. Vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie  pre žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených žiakov, ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov školy. Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálnopedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálnopedagogického poradenstva, prevencie sociálnopatologických javov a reedukácie správania, a ešte zabezpečuje sociálny servis pre žiakov.

Oznam

V zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/17294:1-A1810 pokračujeme so žiakmi vo vyučovaní dištančnou formou. Žiaci sú povinní zúčastňovať sa vyučovania, žiakom je zakázané chodiť na brigády, cestovať a vykonávať iné aktivity počas vyučovania, kedy sa venujú štúdiu. Žiaci budú komunikovať s vyučujúcimi prostredníctvom Edupage. Aktuálne sa pripravuje rozvrh konzultácií a online vyučovania. Prosím, sledujte stránky školy, e-mailové schránky a správy na Edupage.

https://spslevice.edupage.org/

www.spslevice.sk

13. októbra 2020 si majú žiaci možnosť v škole vyzdvihnúť osobné veci zo skriniek. Skrinky nechajú otvorené, zámky si žiaci berú domov. Harmonogram: 8.00 – žiaci prvého ročníka, 9.00 – žiaci druhého ročníka, 10.00 – žiaci tretieho ročníka, 11.00 – žiaci štvrtého ročníka. Vojdite hlavným vchodom školy.

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia