deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Tamara, zajtra Bohuš.
Nosenie rúšok

Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 14. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok.  

Ministerstvo, školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na  https://www.minedu.sk/oznam-ruska-na-skolach/ "Oznam - rúška na školách".

Opatrením sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do 1. októbra 2020 za inak nezmenených pravidiel.

Povinnosť preventívneho nosenia rúšok platí od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pre pedagógov a odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) a žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl v rámci vyučovania.

Nosenie rúšok je povinné aj pre učiteľov, odborných zamestnancov a všetkých žiakov v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov.

Výnimky z nosenia rúšok majú žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím. K žiakom s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a kožnými ochoreniami tváre, ktorým by nosenie rúška dlhší čas mohlo spôsobovať záťaž, odporúčame pristupovať individuálne, najvhodnejšie po konzultácii s ošetrujúcim lekárom.

 

 

Oznam zákonným zástupcom a žiakom - 2

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

Upozornenie

Upozorňujeme stravníkov, aby nezabúdali pri platbách prevodom uvádzať variabilný symbol platby. Každý žiak dostal od vedúcej školskej jedálne papier, na ktorom nájde svoj údaj, ktorý bol pridelený v systéme Edupage.

Voľná pracovná pozícia - sociálny pedagóg

Sociálny pedagóg je prvou pomocou v blízkosti žiaka na škole pri objavení problému, jeho úlohou je dlhodobým pôsobením predchádzať vznikom problémov rieši problémy od výchovných ťažkostí, cez nevhodné správanie v triede, emocionálne a sociálne problémy žiakov až po delikvenciu, zaoberá sa problematikou zanedbávania školskej dochádzky, výchovnými problémami a zneužívaním návykových látok, zabezpečuje prednáškové a voľnočasové aktivity, preventívne projekty a ich realizáciu prostredníctvom prednášok, besied, konzultuje a intenzívne komunikuje s učiteľmi, žiakmi a ich zákonnými zástupcami pri riešení sociálno-výchovných problémov, najmä záškoláctva, agresie, šikanovania, delikvencie a syndrómu CAN.

Voľná pracovná pozícia - pedagogický asistent
Náplň práce:

Pedagogický asistent pomáha prekonávať zdravotné bariéry žiaka, jeho náplň práce určuje riaditeľ školy. Bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, uľahčovanie adaptácie žiaka z MRK na prostredie školy a pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo zdravotného znevýhodnenia žiaka, spoluorganizovanie činnosti žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa, vykonávanie pedagogického dozoru počas neprítomnosti učiteľa, odprevádzanie žiakov, doprevádzanie žiakov, súčinnosť a pomoc pri príprave učebných pomôcok na vyučovanie i záujmovú činnosť.

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia