deň otvorených dverí bude 28. januára 2020

Heslo
Stredná priemyselná škola
strojnícka a elektrotechnická
Ul. Františka Hečku 25, Levice, PSČ 934 47
t.č.: 036/631 28 67 • fax: 036/631 25 35
e-mail: sekreteriat(zav.)spslevice.sk • riaditel(zav.)spslevice.sk
Internetová žiacka knižka Rozvrh hodín
Vzdelávací portál Odborná prax
Projekty Úspechy
Študijné odbory na našej škole
ElektrotechnikaMechatronikaStrojárstvoTechnické a informatické služby
Meniny má Cyprián, zajtra Václav.
Voľná pracovná pozícia - sociálny pedagóg

Sociálny pedagóg je prvou pomocou v blízkosti žiaka na škole pri objavení problému, jeho úlohou je dlhodobým pôsobením predchádzať vznikom problémov rieši problémy od výchovných ťažkostí, cez nevhodné správanie v triede, emocionálne a sociálne problémy žiakov až po delikvenciu, zaoberá sa problematikou zanedbávania školskej dochádzky, výchovnými problémami a zneužívaním návykových látok, zabezpečuje prednáškové a voľnočasové aktivity, preventívne projekty a ich realizáciu prostredníctvom prednášok, besied, konzultuje a intenzívne komunikuje s učiteľmi, žiakmi a ich zákonnými zástupcami pri riešení sociálno-výchovných problémov, najmä záškoláctva, agresie, šikanovania, delikvencie a syndrómu CAN.

Voľná pracovná pozícia - pedagogický asistent
Náplň práce:

Pedagogický asistent pomáha prekonávať zdravotné bariéry žiaka, jeho náplň práce určuje riaditeľ školy. Bezprostredná spolupráca s učiteľom v triede a s pedagogickými zamestnancami školy, uľahčovanie adaptácie žiaka z MRK na prostredie školy a pomáhanie pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo zdravotného znevýhodnenia žiaka, spoluorganizovanie činnosti žiaka počas výchovno-vzdelávacieho procesu v súlade s pokynmi učiteľa, vykonávanie pedagogického dozoru počas neprítomnosti učiteľa, odprevádzanie žiakov, doprevádzanie žiakov, súčinnosť a pomoc pri príprave učebných pomôcok na vyučovanie i záujmovú činnosť.

Stretnutie s rodičmi

Dňa 03. 09. 2020 (štvrtok) o 16.00 sa bude konať Rodičovské združenie – rodičia žiakov 1. a 4. ročníka, rodičia žiakov 1. ročníka začínajú spoločne v školskej jedálni.

Zákonný zástupca žiaka, alebo plnoletý žiak
Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.
Predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné vyhlásenie alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne.
ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

 

8.00 -  zhromaždenie žiakov 1.ročníka v školskej jedálni aj s triednymi učiteľmi, ďalej podľa pokynov triednych učiteľov.

9.00 – žiaci 2., 3. a 4. ročníka sa zhromaždia v triedach, kde sa stretnú s triednymi učiteľmi.

 

9.00 –   triednické hodiny podľa rámcového programu pod vedením triednych učiteľov.  

 

Anketa
Žiadne ankety.
Mohlo by Vás zaujímať...
Prezentácia o škole

Fotky školy

ZVARAČSKÁ ŠKOLA
ponuka kurzov
Certifikácia
Certifikát Autodesk Academia Program 2017/18

Certifikát AutoCAD a Inventor Certifikácia